Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
5088 e657
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viajoannna joannna
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
3735 d3f1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajoannna joannna
1054 5572
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viajoannna joannna
0756 2df0
Reposted fromunco unco viajoannna joannna
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
7658 34d0 500
7841 fcdc
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourhabit yourhabit
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viayourhabit yourhabit
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viacoffeebitch coffeebitch

July 09 2017

4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viamakemewannadie makemewannadie
8979 dafe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl