Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
2392 23e5
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
1413 9cf1
Reposted fromPoranny Poranny

July 15 2019

Reposted frombluuu bluuu viamems mems
0588 7851 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
7318 2cea 500

voxta:

voxta

Reposted fromkattrina kattrina viadeeper deeper
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeeper deeper
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viadeeper deeper
0821 c001
Ideas
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
0271 069f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viatobecontinued tobecontinued
0586 7b20 500
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
7903 e2b1
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viadivi divi
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl