Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

1036 2321
Reposted fromscorpix scorpix via21gramow 21gramow
8580 96c1 500
Reposted fromNanutka Nanutka via21gramow 21gramow
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent via21gramow 21gramow
3604 06bc
Reposted fromsol-mineur sol-mineur via21gramow 21gramow
4102 e65b
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
9677 37fd
5835 a9f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via21gramow 21gramow
4046 01e8 500
Reposted fromrol rol via21gramow 21gramow
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 via21gramow 21gramow
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako via21gramow 21gramow
6006 cdf5
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta via21gramow 21gramow
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu via21gramow 21gramow
Nie wiem jak wygląda ciepło, nie umiem go sobie dać, a boję się o nie prosić, boję się dostać nawet bez proszenia, bo boję się, boję być chciana. Boję być kimś, na kim komuś zależy. Bo na mnie się nie zależy. Bo mnie się nie należy. Bo mnie się nie obiecuje, nie zapewnia, nie mówi nic, na wszelki wypadek, na wszelką katastrofę nie daje się nawet dobrego słowa. Bo ja nie ufam. Nie wierzę. Węszę spisek.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave via21gramow 21gramow
Reposted fromtowo85 towo85 via21gramow 21gramow
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk via21gramow 21gramow
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer via21gramow 21gramow
9788 06d2
Reposted fromlittlestories littlestories via21gramow 21gramow
3461 a503
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl