Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
Reposted fromjasminum jasminum viabylejaka bylejaka
0982 b606
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viabylejaka bylejaka

February 18 2019

8965 0eb3 500

February 17 2019

Reposted frombluuu bluuu viamems mems
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

February 16 2019

I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viana-zakrecie na-zakrecie
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

February 14 2019

3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeeper deeper
Reposted from1911 1911 viabylejaka bylejaka
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

February 08 2019

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

6407 2d08
Justin Gaffrey
Reposted fromabsolem absolem viaMargheRita86 MargheRita86
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaaura-lunaris aura-lunaris
Reposted frombluuu bluuu viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl